Blue-spotted Stingray

Blue-spotted Stingray (Taeniura lymma) [Whiptail Stingrays – Dasyatidae]