Giant Trevally

Giant Trevally (Caranx ignobilis) [Trevallies – Carangidae]