Kuhl’s Stingray

Kuhl’s Stingray (Dasyatis kuhlii) [Whiptail Stingrays – Dasyatidae]