Steinitz’ Shrimpgoby

Steinitz’ Shrimpgoby (Amblyeleotris steinitzi) [Gobies – Gobiidae]